HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

Anketa o radu HLZ- Hrvatskog društva za hitnu medicinu provedena je s ciljem usmjeravanja daljnjeg rada društva prema interesima članova.

 

Dobijeni su indikativni podaci koji pokazuju da natpolovična većina liječnika smatra da nisu dovoljno upoznati s radom društva, ali isto tako i da je njihov vlastiti doprinos društvu loš. S druge strane, većina je zainteresirana za organizaciju simpozija u vlastitoj ustanovi u suradnji s društvom, a predložene su  korisne i zanimljive teme- kirurško zbrinjavanje rana, prijeloma i isčašenja u hitnoj medicini, napredne metode uspostave dišnog puta, neinvazivna mehanička ventilacija i najčešća hitna internistička stanja- pregled smjernica.

 

U anketi HLZ- Hrvatskog društva za hitnu medicinu više od dvije trećine ispitanika ocijenilo je pozitivnim dosadašnji rad društva, dok su Kongres hitne medicine u organizaciji društva pozitivno ocijenili svi ispitanici, osim jednog.

 

Kao pitanja i teme koja bi trebalo rješavati putem društva velika većina liječnika smatra da su to: Smjernice za rad u djelatnosti hitne medicine, edukacija tijekom specijalizacije iz hitne medicine i provođenje specijalizantskog staža, osnivanje katedre za hitnu medicinu, tečajevi i simpoziji. Jedan liječnik predlaže i sljedeće teme: Organizacija rada u OHBP-u nakon završetka specijalizacije iz hitne medicine, suradnja s drugim strukama, promocija hitne medicine među mladim liječnicima.  

 

Na pitanja postavljenja na kraju ankete odgovorit će predsjednica HLZ- Hrvatskog društva za hitnu medicinu Doc.dr.sc. Višnja Nesek Adam, prim. dr. med.  na godišnoj skupštini društva koja će se održati u utorak, 11.12.2018. godine u Zagrebu, u Hrvatskom liječničkom Zboru, Šubićeva ulica 9. Detaljni program godišnje skupštine bit će objavljen na stranicama društva.

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA